ลงพื้นที่ร่วมประชุมกลุ่มย่อย


วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา09.00 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลพระแท่น ลงพื้นที่ร่วมประชุมกลุ่มย่อย กับ สิ่งแวดล้อมภาค 8 ซึ่งสืบเนื่องต่อยอดจากการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนภูมินิเวศ. เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ไปแล้ว โดยในครั้งนี้เป็นการมาให้คำแนะนำแนวทางการจัดเก็บข้อมูลต้นไม้ เพื่อร่วมกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก. สำหรับหมู่บ้านนำร่อง. หมู่ที่ 3 , 4. บ้านไร่ ณ บ้านลุงทองอยู่ บัวกลิ่น ม.4 ต.พระแท่น