ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. จ.ส.อ.สมชาย อรุณแข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานกล่าวประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต และมุ่งเน้นให้ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ ณ เทศบาลตำบลพระแท่น
# ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลพระแท่น