วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล9ธ.ค.63
วันนี้ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมาย จ.ส.อ.สมชาย อรุณแข ปลัดเทศบาลตำบลพระแท่นร่วมรับชมพิธีเปิดงานและกิจกรรมในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ผ่านทางการถ่ายทอดสด ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ ด้วยวีดีทัศน์กล่าวเปิดงานและประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และพลตำรวจเอก วัชรพล ประสานราชกิจ ประธานกรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ
“TAC Team ไทย ลดทุจริต” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และการแสดงพระธรรมเทศนา ในหัวข้อ “ต้านโกง” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต และพระอาจารย์ ดร.สมพงษ์ รตนวังโส
ทั้งนี้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดกาญจนบุรี ที่ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมาย
จ.ส.อ.สมชาย อรุณแข ปลัดเทศบาลตำบลพระแท่น รับมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องในกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยเทศบาลตำบลพระแท่นมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (AA)
ได้รับคะแนนเฉลี่ย 95.35 คะแนน ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี