สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง พฤศจิกายนพ.ศ.๒๕๖๓
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ตุลาคม 2561
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง พฤศจิกายน 2561
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ธันวาคม 2561
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง มกราคม 2562
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง กุมภาพันธ์ 2562
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง มีนาคม 2562
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง เมษายน 2562
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง พฤษภาคม 2562
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง เมษายน 2562
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง กรกฎาคม 2562
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง สิงหาคม 2562
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง กันยายน 2562
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน เมษายน พ.ศ. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน มกราคม พ.ศ.2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบมีนาคม2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
สรุปผลการดำเนินการจัดช์้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖