สร้างอาชีพในชุมชน

สืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
เลี้ยงปูนาออแกนิค
พิธีพิษฐานพระแท่น
ประกาศ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมผู้เฒ่าเล่านิทาน

กิจกรรมดนตรีพื้นบ้าน

การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก