สำรวจและติดตั้งกระจกทางโค้งจราจร

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำรวจและติดตั้งกระจกทางโค้งจราจร บริเวณหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่13 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น
#เทศบาลตำบลพระแท่นตระหนักถึงความปลอดภัยของพี่น้องชาวพระแม่นเสมอ