หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์และสร้างขวัญ กำลังใจ และลงโทษของเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปี 2563
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปี 2564
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ประจำปี 2564
การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปี 2564
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานครูและบุคลากรฯ
ลูกจ้างประจำ
1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลกร-แม่บท ก.ถ
1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ก.ท.จ.2546
1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ก.ท.จ.2547-1
1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ก.ท.จ.2547-2
1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ก.ท.จ.2550
1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ก.ท.จ.2561
1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ก.ท.จ.2564
1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ก.ท.จ.
2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ก.ท.จ.2549
2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ก.ท.จ.2550-1
2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ก.ท.จ.2550-2
2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ก.ท.จ.2561
2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ก.ท.จ.2563
2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ก.ท.จ
2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร-แม่บท ก.ถ
3.การพัฒนาบุคลากร ก.ถ
4.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร.ก.ท 2563
4.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร.ก.ท.จ. พน
4.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร.ก.ท.จ. พนักงาน 2550
4.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร.ก.ท.จ. พนักงานครู 2561
4.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร.ก.ท.จ.2558
4.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร.ก.ท.จ.2562
5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ-แม่บท ก.ถ.
5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ-เลื่อนขั้น ก.ท.จ. 2
5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ-เลื่อนขั้น ก.ท.จ.
5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจเลื่อนขั้น ก.ท.จ.2
5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างขวัญกำลังใจ-วินัย ก.ท.จ.2562
5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ-วินัย ก.ท.จ.2563
5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ-เลื่อนขั้น ก.ท.จ. ฉบับ 2
5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ-วินัย 2558
5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ-วินัย ก.ท.จ.2558 (2)
1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ก.ท.จ หมวด 4