หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลพระแท่น

หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ-กำลังใจ-และการลงโทษ