หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติง