เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อมด้วย จ.ส.อ.สมชาย อรุณแข ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ทั่วประเทศไทย โดยมี รศ.ทนพ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดพิธี ณ โรงแรมรามาการ์เด้น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร