เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน


วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น และ นางเอื้อมพร ราชมณี รองปลัดเทศบาล และทีมงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการใช้ระบบการประเมินตนเองด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน SAR ปี 2565 ผ่านระบบ Zoom ณ เทศบาลตำบลพระแท่น