เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2564 เพื่อดำเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งผลการเลือกนั้นปรากฏว่า นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นจะดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าล้อ