เข้าร่วมประชุม กิจกรรมคลินิก ITA


วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ นายกฤศ โชตินิติวัฒน รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อม งานตรวจสอบภายใน งานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม กิจกรรมคลินิก ITA ของอำเภอท่ามะกา โดย สนง.ปปช.จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้จัดการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ามะกา
โดยการประชุมดังกล่าว วิทยากร ได้มีการชี้แจงในตัวชี้วัดต่างๆ ห้วงเวลาในการเก็บตัวชี้วัด และข้อคำนึงในการเก็บตัวชี้วัดที่ถูกต้อง ทั้ง EIT , IIT และ OIT ให้องค์กรต่างๆ ตระหนักถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ