เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประจำปี 2564 (ภาษาไทย)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประจำปี 2564 (ภาษาอังกฤษ)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลพระแท่น
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเทศบาล
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลพระแท่น 2565
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลพระแท่น 2565 (อังกฤษ)
เจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2565