เชิญชวนตอบแบบสอบถามข้อมูล


วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น ที่มารับบริการตรวจเอ็กซเรย์ปอด ช่วยตอบแบบสอบถามข้อมูล ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ (เทศบาลตำบลพระแท่น) โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เทศบาลตำบลพระแท่น