เทศบาลตำบลพระแท่น ขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคน