เทศบาลตำบลพระแท่น ได้รับรางวัลชมเชย ใน ประเภท เทศบาลตำบลประเภททั่วไป

เทศบาลตำบลพระแท่น ได้รับรางวัลชมเชย ใน ประเภท เทศบาลตำบลประเภททั่วไป โดยได้รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลพระแท่น ขอขอบคุณ ทุกภาคส่วน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนทำให้คว้ารางวัลชมเชย ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2563
จากประกาศ คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2563 ลงนามโดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี วันที่ 14 กันยายน 2563 ตามที่คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการประกาศลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 178,200,000 บาท และได้มีคำสั่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 2/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จำนวน 5 คณะนั้น
โดยรางวัลดังกล่าวคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ชี้วัดและแนวทางการตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมควรได้รับรางวัลที่มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งแบ่งเป็น 8 ประเภท ได้แก่ 1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทดีเลิศ 2. องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น 3. เทศบาลตำบล ประเภทโดเด่น 4. องค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทโดดเด่น 5.องค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภททั่วไป 6. เทศบาลขนาดใหญ่ประเภททั่วไป 7. เทศบาลตำบลประเภททั่วไป 8. องค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป