เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบ 2566

เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบ 2566 เพื่อมีสิทธิรับเงินในปีงบประมาณ 2566 รอบสอง
ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2565
ในวันและเวลาราชการ
ณ อปท.ที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้น เอกสารที่ต้องใช้ (เอกสารตัวจริงและเป็นเอกสารปัจจุบันเท่านั้น)
1.บัตรประชาชนตัวจริง
2.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านเล่มปัจจุบัน
3.สมุดบัญชีธนาคาร
หากไม่ไปลงทะเบียนตามกำหนดเวลา จะถือว่าไม่มีความประสงค์จะขอรับเงินในปีงบประมาณ 2566
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ ติดต่อได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลพระแท่น
หมายเหตุ # ส่วนคนพิการรายใหม่ หรือย้ายที่อยู่ สามารถลงทะเบียนได้ในวันและเวลาราชการและรับเงินเดือนถัดไป