เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระแท่น สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกอง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละกอง และมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น