เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง ประจำเดือน เมษายน 2565 ตามจุดนัดหมายแต่ละหมู่บ้าน ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
#ขอให้สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างกัน