เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มกราคม 2564 ตามจุดนัดหมายแต่ละหมู่บ้าน ในวันที่ 5 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป