เรื่อง การมอบอำนาจการปฎิบัติราชการแทน

เรื่อง-การมอบอำนาจการปฎิบัติราชการแทน