เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว

เรื่อง-การมอบอำนาจการปฎิบัติราชการแทนเพื