เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๘-๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๘-๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔