เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ พื้นที่ภาคกลาง

เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ พื้นที่ภาคกลาง
วันที่ ๑-๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลพระแท่น นำโดยนายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เข้าร่วมเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น “วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคกลาง” ณ ห้องประชุมGrand Ballroom โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑)แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทการดำเนินงานร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นในหนึ่งทศวรรษของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคกลาง (๒)เสริมศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง ในการปรับตัวหรือตั้งรับกับสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์วิกฤติ และ(๓)ขยายแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานภายในและภายนอกเครือข่ายพื้นที่ภาคกลาง ผ่านเส้นทางชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในการนี้ได้มี ๑.นางสาวณัฐกมล ต่ายคนอง รองนายกเทศมนตรีฯ ๒.จ.ส.อ.สมชาย อรุณแข ปลัดเทศบาลตำบลพระแท่น ๓.นายสมพิศ นิยมสุข สมาชิกสภาเทศบาล ๔.นางสิริวรรณ โอภากุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเวทีในครั้งนี้ โดยเทศบาลตำบลพระแท่นได้รับเลือกเป็นสุดยอดนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นประเภทเทคนิค ด้วยนวัตกรรมแปลงปลูกผักหมักปุ๋ยในจุดเดียว (Keyhole Garden)