แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง (ช่วงสถานการณ์โควิด-19)

เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง (ช่วงสถานการณ์โควิด-19) ประจำเดือน มีนาคม 2564 ตามจุดนัดหมายแต่ละหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งแจกแผ่นพับรณรงค์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น