แจ้งชำระภาษีโรงเรือนฯ ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2562

แจ้งชำระภาษีโรงเรือนฯ ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2562 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 – เมษายน 2562