แนวทางการจัดเก็บภาษี

ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คือ เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ โดยจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลก็ได้ ถ้าใครเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่ 1 ม.ค. ของปีไหน     ก็ให้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับปีนั้นไป ถ้าเจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นคนละคนกัน ก็ให้เจ้าของที่ดินเสียภาษีเฉพาะส่วนของมูลค่าที่ดิน ส่วนเจ้าของสิ่งปลูกสร้างก็เสียภาษีเฉพาะส่วนของมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษี

โดยทั่วไป ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง จะต้องเสียภาษีโดยใช้มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นฐานในการคำนวณภาษี โดยแยกตามรายการดังนี้

1.ที่ดิน >> ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน

2.สิ่งปลูกสร้าง >> ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง

3.สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด (คอนโด) >>   ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด

วิธีคำนวณภาษี

การคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะใช้คำนวณแบบขั้นบันไดตามมูลค่าของฐานภาษีแต่ละขั้น โดยใช้สูตรเบื้องต้น คือ

มูลค่าของฐานภาษี

“มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง – มูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้น”

ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

“มูลค่าของฐานภาษี × อัตราภาษี”วิธีเสียภาษี

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จะเป็นผู้ประเมินให้ และจะส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือน ก.พ. ของแต่ละปี และต้องชำระภาษีภายใน 30 เม.ย. ของปีนั้น

แบบประเมินภาษีจะประกอบด้วย

1.รายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

2.ราคาประเมินทุนทรัพย์

3.อัตราภาษี

4.จำนวนภาษีที่ต้องชำระสถานที่ชำระภาษี

สถานที่ชำระภาษี

 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

บทลงโทษ

เบี้ยปรับ คือ ค่าปรับที่เกิดจากการชำระภาษีไม่ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งแบ่งกรณีได้ดังนี้

  1. ไม่ได้ชำระภาษีภายในเวลาท่ีกำหนด และได้รับหนังสือแจ้งเตือน

– เสียเบี้ยปรับ 40% ของจำนวนภาษีค้างชำระ

  1. ไม่ได้ชำระภาษีภายในเวลาท่ีกำหนด แต่ชำระภาษีตามเวลาที่แจ้งไว้ตามหนังสือแจ้งเตือน

– เสียเบี้ยปรับ 20% ของจำนวนภาษีค้างชำระ

  1. ไม่ได้ชำระภาษีภายในเวลาท่ีกำหนด แต่ชำระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือน

– เสียเบี้ยปรับ 10% ของจำนวนภาษีค้างชำระ