แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือกาารปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลพระแท่น 2566
มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่
มาตราการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศุนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีศูนย์รับเรื่องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๔
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับร้องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลพระแท่น
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลพระแท่น
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลพระแท่น
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลพระแท่น
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการศูนย์ร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565 (stpong)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลพระแท่น 2565
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปี 2565
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2565
มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจรติและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ 2565
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 2565