แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการซื้อจ้าง ปี พ.ศ.๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562เพิ่มเติม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2563
ประกาศผู้ชนะ ม.ค.64
ประกาศผู้ชนะเดือน มี.ค.64
ประกาศผู้ชนะเดือน เม.ย.64
ประกาศผู้ชนะเดือน ก.ค.64
ประกาศผู้ชนะเดือน ก.ย.64
ประกาศผู้ชนะเดือน พ.ย.64
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๕