แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการซื้อจ้าง ปี พ.ศ.๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562เพิ่มเติม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2563
ประกาศผู้ชนะ ม.ค.64
ประกาศผู้ชนะเดือน มี.ค.64
ประกาศผู้ชนะเดือน เม.ย.64
ประกาศผู้ชนะเดือน ก.ค.64
ประกาศผู้ชนะเดือน ก.ย.64
ประกาศผู้ชนะเดือน พ.ย.64
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
แผนจัดหาพัสดุปี 2566
แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖