แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปีของเทศบาลต าบลพระแท่นอ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569
รายงานแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567