แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลพระแท่น ระบบ e-PlanNACC
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลพระแท่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ2565 ของเทศบาลตำบลพระแท่น