โครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมาย ให้งานตรวจสอบภายใน งานประชาสัมพันธ์ โครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ที่ ห้องประชุมอาเซียน 1 โรงแรมพีลูส อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี
โครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสริมสร้างความรู้ในการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ซึ่งผลการประเมินจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ