โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ


วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น และนายกฤศ โชตินิติวัฒน เข้ารับฟังคำชี้แจงการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2565 และทำสัญญารับเงินอุดหนุน วงเงินที่ได้รับการสนับสนุนเป็นจำนวน 40,000 บาท พร้อมทั้งรับเช็ค โดยมีนายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี