โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการจัดงานโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยโครงการดังกล่าว ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลพระแท่นใสสะอาด 2566 และ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) , ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่น เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2566 และ ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการการลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพระแท่น พ.ศ.2566 โดยที่ จ.ส.อ.สมชาย อรุณแข ปลัดเทศบาลตำบลพระแท่น เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในพิธี
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสมฤดี ธนภิญโญ ท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา บรรยายให้ความรู้ภายใต้หัวข้อ เสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น และการมีส่วนร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของพนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น และเครือข่ายภาคประชาชน (สภาประชาชน) และในเวลาต่อมา นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น บรรยายภายใต้หัวข้อ “การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy”
โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมไปถึงกลุ่มสภาประชาชน ทั้งสิ้น 160 คน