โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน ผู้สูงวัยใส่ใจศาสนา ฯ

ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศบาลตำบล พระแท่น พร้อมคณะศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน ผู้สูงวัยใส่ใจศาสนา นำพาวิถีพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น และ จ.พระนครศรีอยุธยา
โดยในวันที่ 25 พ.ย.63 เป็นการเปิดโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน ผู้สูงวัยใส่ใจศาสนา นำพาวิถีพอเพียง โดยนายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศบาลตำบลพระแท่นกล่าวเปิดโครงการ และ จ.ส.อ.สมชาย อรุณแข ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และบรรยายให้ความรู้เรื่อง ความรู้การป้องกันโรค ความดัน เบาหวาน อัมพฤต อัมพาต การดูแลสุขภาพอนามัย อาหารและโภชนาการของผู้สูงอายุ โดย นายชัยยุทธ บัวหอม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระแท่น เป็นวิทยากร
ส่วนวันที่ 26 พ.ย.63 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน ผู้สูงวัยใส่ใจศาสนา นำพาวิถีพอเพียง เข้าศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยใช้ครอบครัว วัด ชมรม และชุมชนในการพัฒนา อีกทั้งเป็นการสร้างการศึกษาในพื้นที่จริงของโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยสามารถนำกลับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงในบริบทของพื้นตนเอง โดยรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการประสบความสำเร็จของโรงเรียนผู้สูงอายุ
ในการนี้ นายอภิชาต สุขสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บ้านป้อมร่วมให้การต้อนรับด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ทางเทศบาลตำบลพระแท่นขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเสมอมา