โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือให้กับผู้สูงวัยเทศบาลตำบลพระแท่น

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. งานพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือให้กับผู้สูงวัยเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย โดยในวันนี้เป็นการเรียนรู้ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลพระแท่น
ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ผู้สูงอายุที่ไม่รู้หนังสือ หรือลืมหนังสือ สามารถอ่านออกเขียนได้ อีกทั้งยังเป็นการพบประแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยจะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน อีกทั้งยังสามารถฝึกอาชีพระยะสั้นได้อีกด้วย
โครงการจัดแบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 ครั้ง ซึ่งครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 มกราคม 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 มกราคม 2565 และครั้งที่ 3 วันที่ 26 มกราคม 2565