โครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น


ในวันที่24 ธันวาคม 2563 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นการจัดทำข้อตกลงและการกำหนดตัวชี้วัดในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งโครงการจะเป็นการทอดบทเรียนการทำงาน/สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประกาศ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล