โครงการอบรมให้ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการอบรมให้ความรู้-เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน-และการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน