่ตรวจโครงการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อม คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยในการตรวจประเมินในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ตรวจโครงการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่นการพิจารณาให้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประเมินผลงานในรอบสุดท้าย โดยรับการประเมินจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี