ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กุมภาพันธุ์ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศ เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศ มีนาคม พ.ศ.2563
ประกาศ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ประกาศ มกราคม พ.ศ.2563
ประกาศ ธันวาคม พ.ศ.2562
ประกาศ พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ประกาศ ตุลาคม พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส3
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาลตำบลพระแท่น 14 ม.6 (24 ม.ค.65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ม.4,13 (2 พ.ย.64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(คลองไส้ไก่) ม.1(24 ม.ค.65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(คลองไส้ไก่)บริเวณ ม.4 (24 ม.ค.65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระแท่น ม.10 (10 ม.ค.65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (14 ต.ค.64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทต.พระแท่น 44 ม.12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 1,000 ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) เพื่อใช้ในกิจการประปา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ ของสำนักปลัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ธันวาคม พ.ศ. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค.-ธ.ค.64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม.ค.-มี.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการจัดซื้อจัดจจ้างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖