รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
คำแถลงนโยบาย
รายงานผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานผลการติดตามและประเมินผล พ.ศ. ๒๕๖๕
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลพระแท่น