ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่น เรื่อง การเสริมสร้างวฒันธรรมเทศบาลตำบลพระแท่น “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลพระแท่น” และนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่น เรื่อง การเสริมสร้างวฒันธรรมเทศบาลตำบลพระแท่น “สุจริต […]

Read more