2563 ตาราง ปปช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร บ้านพระแท่น หมู่ที่ 10

63-ตาราง-ปปช.-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจ