2563 ตาราง ปปช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ถนน ทต.พระแท่น 23 หมู่ที่ 4 (ต่อจากที่ทำไว้เดิม)

63-ตาราง-ปปช.-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม-O