2563 ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน ทต. พระแท่น 23 หมู่ที่ 4 (ต่อจากที่ทำไว้เดิม)

63-ราคากลาง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม-OVE