วันที่ 7 มกราคม 2565 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ได้ทำพิธีลงนามขอบเขตการดำเนินงานการพัฒนาระบบการดูแลเด็กอายุ 0-3 ปี ร่วมกับ นางสาวัศนีย์ วีระกันต์ ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคกลาง(ศวภ.กลาง)และนายกอปท.เครือข่าย จำนวน 4 ที่ ได้แก่ 1.นายชัยยุทธ วัฒโน นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง 2.นายสมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน 3.นายชาตรี เนียนหอม นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์และ 4.นางสาวพัชราภรณ์ เอี่ยมใจดี นายกเทศมนตรีตำบลตลาดเขต