วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 08.00-16:00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมการประชุม และสัมมนาทางวิชาการ (ประธานคณะกรรมการสันนิบาตจังหวัด) ครั้งที่ 1/2565 ภายใต้หัวข้อ “การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อปท. และการประกวดเทศบาลไทยใส่ใจลดโลกร้อน ปี 6” โดยมี ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นวิทยากร ในการบรรยาย
โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งประกอบด้วย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย อุปนายก ทั้ง 5 ภาค ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด ทุกจังหวัด เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย รองเลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เจ้าหน้าที่ ส.ท.ท. และผู้เข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยประมาณ 90 ท่าน
ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการ ส.ท.ท. ได้จัดมาตรการในการป้องกันโรคระบาดอย่างเคร่งคัด ทั้ง การพ่นฆ่าเชื้อสถานที่จัดประชุมก่อนการประชุม การตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ atk เจลแอลกอฮอล์ การทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกัน และสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมอีกด้วย