วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ เซี่ยงหลิว รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อม จ.ส.อ.สมชาย อรุณแข ปลัดเทศบาล และเครือข่ายป้องกันและปราบปรามทุจริตเทศบาลตำบลพระแท่น สภาประชาคม หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 13 (strong) เข้าร่วมสังเกตุการณ์ทดสอบความแน่นดิน ชั้นพื้นทาง (หินคลุก) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง กจ.ถ.017-074 บ้านไร่บ่อหว้า ,บ้านโป่งพระแท่น สร้างด้วยงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ 4,170,000 บาท
#เทศบาลตำบลพระแท่น เทศบาลแห่งความโปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นนโยบายหลักในการทำงานของนายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น โดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม เข้าร่วมตรวจสอบการทำงานของเทศบาล