ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง ประจำเดือน มีนาคม 2566

➡️วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น

➡️วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566
ตามจุดนัดหมายของแต่ละหมู่บ้าน